Regulamin Voucherów

Regulamin sprzedaży i realizacji Vouchera dla klienta indywidualnego, zwanego dalej Nabywcą i/lub użytkownikiem wydawanego przez restaurację Fromażeria, zwanym dalej “Wydawcą”.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy na miejscu w restauracji i do przyjmowania go do realizacji w restauracji Fromażeria, ul. Ratajczaka 27 w Poznaniu.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher może być realizowany wyłącznie w restauracji Fromażeria.
4. Voucher może być zrealizowany w restauracji Fromażeria zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup towaru lub usługi w restauracji Fromażeria.
5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
6. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
7. Restauracja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
8. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do restauracji z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w restauracji Fromażeria przy ulicy Ratajczaka 27 w Poznaniu.
2. RESTAURACJA FROMAŻERIA przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy.
3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
5. RESTAURACJA FROMAŻERIA ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
a) upłynął termin ważności Vouchera,
b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przez przyjazdem. W innym przypadku voucher traci ważność.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Restaurację Fromażeria na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.fromazeria.pl oraz w restauracji Fromazeria. Restauracja ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w Restauracji Fromażeria.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.